top of page

 

合同委員会は、動画スピークアップ あなたがアップ話すことによってあなたの健康管理の違いを作ることができる方法について、これらのビデオを見て時間を割いてください。

 

Gōdō iinkai wa, dōga supīkuappu anata ga appu hanasu koto ni yotte anata no kenkō kanri no chigai o tsukuru koto ga dekiru hōhō ni tsuite, korera no bideo o mite jikan o saite kudasai.

 

あなたの健康管理のエラーを防ぎます

 

Anata no kenkō kanri no erā o fusegimasu

 

キャプテンスピークアップ:キッドパワーを

 

Kyaputensupīkuappu: Kiddopawā o

 

感染の拡大を防ぎます

 

Kansen no kakudai o fusegimasu

 

医師のオフィスでスピークアップ

 

Ishi no ofisu de supīkuappu

 

落下の危険性を減らします

 

Rakka no kiken-sei o herashimasu

bottom of page